HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam (Revival Ekklesia Mission) là Hội Thánh Tin lành độc lập được thành hình từ chức vụ giáo sĩ của Ông Bà Mục Sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan trong thập niên 90. Trước đây họ là cựu […]